Wielkopolska Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych

Zadania Wielkopolskiej Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych

Wielkopolska Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych powołana została uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w dniu 26 lipca 2006r. Podstawą powołania Kapituły jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. nr 220 poz.2181 wraz z załącznikami, które wskazuje, że organem opiniującym i rekomendującym lokalizację turystycznych znaków drogowych jest Regionalna Kapituła, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, organizacji turystycznych, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem działania Kapituły jest dbanie o ujednolicone, zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych w województwie wielkopolskim.

W skład Wielkopolskiej Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych wchodzą:

 1. Włodzimierz Łęcki
  Krajoznawca
 2. Marek Napierała
  Dyrektor
  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
 3. Marek Kmiecik
  Dyrektor
  Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 4. Agnieszka Kubiakowska- Michalak
  Dyrektor Departamentu Infrastruktury
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 5. mgr Aleksander Starzyński
  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 6. Podinsp. Stanisław Małecki  - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
  Wydział Ruchu Drogowego
 7. Tomasz Wiktor
  Prezes
  Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu
 8. Andrzej Kaleniewicz
  Departament Sportu i Turystyki
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Zakres działania Kapituły:

 • Opiniowanie wyboru obiektów do oznakowania
 • Opiniowanie projektu graficznego znaków
 • Opiniowanie projektów turystycznych szlaków samochodowych
 • Opracowanie wytycznych lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych

Tryb pracy Kapituły:

 • Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przwodniczącego Kapituły. Wybór następuje w drodze głosowania, zwykłą większościa głosów w głosowaniu jawnym
 • Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący po wpłynięciu wniosku do zaopiniowania. W sprawach nadzwyczajnych prawo zwołania Kapituły przysługuje Prezesowi Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Członkowie Kapituły ustalają treść opinii na temat przedstawionego wniosku
 • Sprawy organizacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji pracy Kapituły prowadzi biuro Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Biuro WOT przedstawia Zarządowi WOT na bieżąco informację o stanie prac Kapituły
 • Powołanie i rozwiązanie Kapituły oraz powołanie i odwołanie członków Kapituły, jak też rozszerzenie zakresu działania Kapituły natępuje w drodze uchwały Zarządu WOT

OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - Praktyczne wskazówki

I. Wybór atrakcji

 1. Sporządzenie listy atrakcji,
 2. Konsultacje z poszczególnymi gminami,
 3. Weryfikacja listy na podstawie załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,
 4. Dobór rodzaju znaku i jego rozmiaru.

II. Rozmieszczenie znaków

 1. Wybór osoby, która sporządzi plan rozmieszczenia znaków, a następnie projekty organizacji ruchu,
 2. Przejazd trasą, ustalenie miejsc ustawienia poszczególnych znaków, zmierzenie odległości w km do atrakcji,
 3. Sporządzenie planu rozmieszczenia atrakcji:
  • umieszczenie lokalizacji znaków na mapie,
  • zestawienie zebranych danych w tabeli.
Rodzaj znaku Miejscowość, lokalizacja Atrakcja / treść znaku
(napis + piktogram)
Wymiary znaku (mm) Miejsce na mapie
okolic
        w lewo w prawo
           

III. Uzyskanie wstępnej akceptacji lokalizacji znaków przez właściwego zarządcę drogi.

IV.    Kapituła

 1. Przedłożenie koncepcji oznakowania Wielkopolskiej Kapitule Drogowych Znaków Turystycznych,
 2. Weryfikacja koncepcji na podstawie opinii WKDZT,
 3. Poinformowanie zainteresowanych gmin.

V.    Znaki

 1. Wybór plastyka,
 2. Wykonanie projektów graficznych znaków,
 3. Wybór wykonawcy znaków,
 4. Wybór firmy, która znaki ustawi.

Projekty graficzne znaków

Projekty graficzne

VI.    Procedura administracyjna

 1. Sporządzenie projektu organizacji ruchu,
 2. Złożenie wniosku w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu - dotyczy dróg krajowych i autostrad lub złożenie wniosku w Rejonie Dróg Wojewódzkich Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – dotyczy dróg wojewódzkich,
 3. Złożenie wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Osoba przygotowująca projekt organizacji ruchu.

VII.    Oznakowanie

 1. Wykonanie znaków,
 2. Ustawienie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
 3. Rozliczenia finansowe.

Opracowanie przygotowano na podstawie prezentacji
Organizacji Turystycznej Leszno – Region.

Osoba do kontaktu w sprawie wskazówek praktycznych:
Krzysztof Kaczmarzyk – Urząd Miasta Leszna tel. 65 529 81 53
Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski", pan Ramzes Temczuk tel. 502 584 181